Podstawowe informacje o Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nasz Instytut wczoraj i dziś

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Archiwum Państwowe w Szczecinie Życie naukowe i organizacyjne szczecińskiego środowiska historycznego przez długie lata skupiało się wokół Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Dzięki ówczesnemu dyrektorowi, doktorowi Henrykowi Lesińskiemu, w gościnnych murach archiwum mieścił się szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Pracownia Zakładu Historii Pomorza Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Zachodnio-pomorski oraz redakcja znanego i uznanego periodyku „Przegląd Zachodniopomorski”. Takie były początki.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

W 1968 r. została powołana do życia Wyższa Szkoła Nauczycielska, którą następnie przekształcono w 1973 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Doc. dr Lesiński od 1969 kierował WSN i został pierwszym rektorem WSP. Dzięki jego staraniom powstał najpierw Zakład Historii, który w 1980 roku, dzięki rozwojowi kadry naukowej, osiągnął status Instytutu Historii i Biblioteko-znawstwa.

Uniwersytet  Szczeciński

Wraz z powstaniem uniwersytetu w 1985 roku rozpoczął się dynamiczny rozwój kadrowy, a co za tym idzie – także naukowy Instytutu. Jednak warunki lokalowe trudno było początkowo uznać za komfortowe…

Początki w baraku

Pierwsza siedziba Instytutu Historii US mieściła się w azbestowym baraku przy ul. Mickiewicza 16. Skromne warunki lokalowe z trudem mieściły nieliczne kolejne roczniki. Obskurny wygląd instytutu zniechęcał do zapraszania gości. Urokliwe było jedynie podwórko, z sentymentem wspominane przez pierwszych absolwentów. W 1990 r. Uniwersytet przejął po Wojewódzkim Ośrodku Kształcenia Ideologicznego PZPR stylową willę z końca XIX w. i przeznaczył ją na nową siedzibę Instytutu. Nowy gmach mieszczący się przy ul. Wojska Polskiego 65 miał reprezentacyjny wygląd, jednak nie zaspokajał potrzeb błyskawicznie rozwijającego się Instytutu Historii. W 1999 r. nastąpiła przeprowadzka do kompleksu przy ul. Krakowskiej. Instytut otrzymał siedzibę na miarę potrzeb, budzący podziw liczbą pomieszczeń i wyposażeniem.

Uprawnienia naukowe

Rozwój kadrowy, kolejne doktoraty, habilitacje, profesury, liczne publikacje i konferencje – pozwoliły historykom sięgnąć po pełne prawa akademickie, przyznawane najlepszym ośrodkom na pod-stawie surowych kryteriów. Najpierw w 1989 r. Wydział Humanistyczny otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, a następnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii (2001). Od tego czasu przeprowadzono ponad sto przewodów doktorskich, 19 przewodów habilitacyjnych i wystosowano 9 wniosków o nadanie tytułu profesora.

Kadra

W pierwszych latach istnienia Instytutu Historii US w skład zespołu kierowanego przez prof. Henryka Lesińskiego wchodziło 6 docentów, 5 doktorów oraz 2 asystentów. Dzisiaj swoje badania prowadzi tutaj łącznie 43 pracowników naukowo-dydaktycznych: 21 profesorów (w tym 12 profesorów zwyczajnych), 3 doktorów habilitowanych i 19 doktorów.

Studenci

Uniwersytet to, jak głosi pełna łacińska nazwa universitas magistrorum et scholarium, czyli wspólnota nauczycieli i uczniów. Naukowcy z Instytutu Historii US zawsze mieli i mają świadomość, że dobrze prowadzona dydaktyka rozwija nie tylko słuchacza, ale i uczonego, wyniki jego badań poddawane są bowiem pierwszej, czasami bardzo surowej weryfikacji. Studenci IHiSM mają możliwość kształcenia się na 5 kierunkach w ramach studiów licencjackich oraz na 2 kierunkach w ramach studiów magisterskich (Historia i Stosunki Międzynarodowe). Od 2002 roku prowadzone są także czteroletnie studia doktoranckie, na których obecnie studiuje 45 doktorantów.

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Nowa nazwa Instytutu podkreśla jego interdyscyplinarność. Prowadzone są na nim studia z zakresu Archeologii, Historii, Mediów i Cywilizacji, Stosunków Międzynarodowych oraz Studiów nad Wojną i Wojskowością. Warto podkreślić, że Instytut ma pełne prawa akademickie (co oznacza, że można zdobywać na nim wszystkie stopnie naukowej kariery). IHiSM dysponuje licznymi i nowoczesnymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi (w tym pracowniami komputerowymi). Obok własnej kadry korzysta z pomocy renomowanych wykładowców z Polski i Europy. To „najmocniejszy” kadrowo Instytut największego wydziału uniwersyteckiego – Wydziału Humanistycznego.

 

ARCHEOLOGIA

studia licencjackie i magisterskie

To nie jest kierunek dla każdego – trzeba czuć w sobie zew przygody. Nie jest to także kierunek wyłącznie dla marzycieli i pasjonatów – studia archeologiczne w Szczecinie dają interesujące możliwości na rynku pracy – a ze względu na liczne inwestycje infrastrukturalne, pracy dla archeologów w Polsce (i w innych krajach) nie zabraknie jeszcze długo. Dzięki różnorodnej ofercie programowej, stwarzamy możliwość dobrego odnalezienia się także na podstawowym rynku pracy. Nasze badania na Pomorzu i w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej przynoszą wyniki, które cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko w Polsce. Dzięki licznym kontaktom z innymi uczelniami w Europie, nasi studenci mają dostęp do szerokiej oferty staży i stypendiów.

 

HISTORIA

studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie

Studia historyczne w naszym Instytucie uzyskały Uniwersytecki Znak Jakości. Program studiów pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy historycznej i ogólno-humanistycznej oraz uzyskanie uprawnień zawodowych nauczycielskich lub archiwistycznych. Nasi absolwenci znajdują pracę m.in.

w szkołach, archiwach, w urzędach i instytucjach samorządowych, w turystyce i dziennikarstwie. Celem studiów jest nie tylko przekazanie niezbędnej wiedzy, ale i wyrobienie takich cech jak kreatywność i otwartość, udoskonalenie logicznego wnioskowania i bezcennych umiejętności dyskusji

i zdobywania nowych kwalifikacji. Tylko na I roku student realizuje z góry wyznaczony plan, już w latach następnych staje się autorem własnego programu. Może samodzielnie wybierać interesujące go zajęcia z możliwością odbycia części studiów na innej uczelni w Polsce (program Most) lub zagranicą (Sokrates / Erasmus).

 

MEDIA I CYWILIZACJA

studia licencjackie

Jeden z najmłodszych kierunków w naszym Instytucie. Jest odpowiedzią na wymogi współczesności, której podstawą stał się sprawny przepływ informacji oraz ich umiejętne wykorzystanie. Dlatego głównym celem kierunku jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozumienia zasad i form wymiany myśli i informacji w wymiarze globalnym, lokalnym i indywidualnym, także z uwzględnieniem perspektywy historycznej. Studia umożliwiają poznanie różnych systemów komunikacji (przede wszystkim tej medialnej, choć nie tylko) oraz ich cech charakterystycznych, wynikających z różnic kulturowych i cywilizacyjnych. Zasób umiejętności praktycznych zapewniają specjalizacje zawodowe: archiwistyczna lub Public Relations w mediach współczesnych. Dzięki temu kierunkowi absolwenci stają się specjalistami od analizy różnego rodzaju form komunikacji, w tym dokumentów pisanych, przekazów symbolicznych czy wytworów kultury masowej. Są przygotowani do pracy w jednostkach zajmujących się m.in. promocją i marketingiem.

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

studia licencjackie i magisterskie

To jeden z okrętów flagowych naszego Instytutu. Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe mają charakter interdyscyplinarny. Obok treści kształcenia ogólnego prowadzimy wykłady z zakresu prawa międzynarodowego, ekonomii, politologii, religii świata, sztuki negocjacji czy protokołu dyplomatycznego. Z czasem Student zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera interesujące go moduły takie jak: Dyplomacja i służba zagraniczna, Stosunki międzynarodowe w Krajach Południa, Studia nad organizacjami pozarządowymi, Studia poza-europejskie, Studia brytyjskie i amerykańskie czy Dziennikarstwo między-narodowe. Na II stopniu studiów Student decyduje się na jedną z wielu Specjalności: Niemcoznawstwo, Skandynawia i państwa bałtyckie, Wschodoznawstwo, Gospodarka światowa i handel międzynarodowy, Studia strategiczno-prakseologiczne, Dyplomacja i polityka zagraniczna. Absolwent, w zależności od obranej specjalności, będzie mógł podejmować pracę zarówno w organach administracji państwowej, kształtujących politykę zagraniczną i gospodarczą, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, w korporacjach rozwijających współpracę międzynarodową, jak i w placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach eksperckich, kulturalnych i wielu innych miejscach zajmujących się problematyką międzynarodową.

 

STUDIA NAD WOJNĄ I WOJSKOWOŚCIĄ

studia licencjackie

Kierunek, jak się wydaje, coraz bardziej aktualny i cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Studia nad Wojną i Wojskowością mają wyposażyć studenta nie tylko w wiedzę o dziejach wojska i wojskowości (w wymiarze globalnym i lokalnym, od pradziejów aż po czasy najnowsze), ale także w umiejętności analizy i oceny związków między polityką państwa, gospodarką, nawet kulturą, a funkcjonowaniem nowoczesnych sił zbrojnych i nieoczywistymi metodami prowadzenia współczesnych konfliktów i wojen. Przedmiotem studiów jest także tradycja wojskowa, która szczególnie w Polsce jest niezwykle ważnym czynnikiem spajającym społeczeństwo i kształtującym jego świadomość. Trudno sobie wyobrazić Polskę bez historii walki i oręża.