Badania regionalne w Europie

Badania regionalne w Europie

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (mariusz.wolos@gmail.com)

Dr Paweł Migdalski (p_r_migdalski@poczta.onet.pl)

Dr Paweł Gut (oddzial1@szczecin-ap.home.pl)

Termin:

19 września 2014, piątek, godz.15.00-19.00

Miejsce:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Krakowska 71-79, Service Inter-Lab, sala 314

Założenia sympozjum:

             Celem panelu organizowanego jest przegląd porównawczy na temat badań regionalnych w kilku krajach europejskich i w Polsce. Klucz doboru tych krajów jest następujący:

- kraje sąsiednie, odgrywające istotną rolę w dziejach Rzeczypospolitej i Europy (Niemcy, Rosja/ZSRR, Czechy i Słowacja/Czechosłowacja);

- mocarstwa europejskie (Francja, Wielka Brytania);

- kraje zróżnicowane pod względem etnicznym, politycznym, religijnym, których regiony znajdowały się w innych organizmach państwowych, co nie pozostało bez wpływu na ich historyczny rozwój (np. Belgia);

- Polska z akcentem na odmienności regionalne (Pomorze Zachodnie, Pomorze Nadwiślańskie itd.).

            Referenci zaprezentują wyniki swoich badań wedle określonego schematu:

-  krótki przegląd historii badań regionalnych w omawianym przez siebie kraju lub regionie i ich miejsca w historiografiach krajowych;

- wskazanie nurtów oraz kierunków badań, które dominują w historiografii regionalnej i tych, które są z takich czy innych przyczyn drugorzędne lub marginalne;

- ukazanie przyczyn takiego, a nie innego ukierunkowania badań regionalnych;

- wpływ takich zjawisk jak zmiany ustrojowe, przemiany cywilizacyjne, procesy globalizacji, „polityka historyczna” itd. na badania regionalne;

- refleksje na temat dalszego rozwoju badań regionalnych w poszczególnych krajach czy regionach;

Celem moderatora będzie podsumowanie obrad ze zwróceniem uwagi na różnice i podobieństwa w badaniach regionalnych w poszczególnych krajach i regionach, a także wskazanie przyczyn wpływających na kierunki rozwoju regionalistyki w Polsce i innych krajach europejskich.

Program:

prof. dr hab. Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Stan badań nad historycznymi regionami we Francji i w Belgii

abstrakt

dr hab. Tomasz Wiślicz (Instytut Historii PAN)

Historia regionalna w Wielkiej Brytanii

abstrakt

prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Badania regionalne w Rosji po 1991 roku

abstrakt

prof. dr hab. Petr Kaleta (Uniwersytet Karola w Pradze)

Problematyka mniejszości narodowych Czechosłowacji (Niemcy, Romowie, Węgrzy, Żydzi, Serbołużyczanie) w czeskiej historiografii w latach 2004-2014

abstrakt

dr Tomasz Ślepowroński (Uniwersytet Szczeciński)

Badania regionalne na obszarze NRD przed i po roku 1990

abstrakt

dr hab. Andrzej Essen prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Badania regionalne w Czechach po 1989 roku

abstrakt

prof. dr hab. Ryszard Sudziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Przestrzeń życia codziennego miejskiej prowincji w czasach PRL – problemy metodologiczne

abstrakt

dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński)

Pomorze Zachodnie jako przedmiot badań regionalnych po 1989 roku

abstrakt

 Uwagi: