Elity miast Królestwa Polskiego, Pomorza, Śląska i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIV-XVIII w.

Elity miast Królestwa Polskiego, Pomorza, Śląska i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XIV-XVIII wieku

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Termin:           

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Czerwony Ratusz, pl. Batorego 4

Założenia sympozjum:

            Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków miast będzie dyskusja nad głównymi cechami elit miejskich w Polsce przedrozbiorowej, a także na Śląsku i Pomorzu, w tym formami ekskluzywizmu społecznego. Znajdzie się także czas na podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad tą problematyką oraz na wypracowanie koncepcji dalszych, bardziej skoordynowanych metodologicznie studiów „miejskich” i strategii badań zespołowych, w tym kontynuacji serii wydawniczej spisów urzędników miejskich. 

 

Program:

prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Zróżnicowanie etniczne elity wielkich miast polskich u schyłku średniowiecza i na progu nowożytności

abstrakt

prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

Elity a konflikty społeczne w głównych miastach Polski XV-XVI wieku

abstrakt

prof. dr hab. Mateusz Goliński (Uniwersytet Wrocławski)

Posesje elity miejskiej w XIV-XV w. – kryteria wyboru

abstrakt

prof. dr hab. Halina Manikowska (Uniwersytet Warszawski)

Pogrzeb jako element manifestacji statusu społecznego elity miejskiej u schyłku średniowiecza

abstrakt

dr hab. Urszula Sowina prof. IAiE PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Wyposażenie domów i strój elity Krakowa na przełomie średniowiecza i nowożytności w świetle inwentarzy rzeczy i testamentów

abstrakt

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Heraldyzacja patrycjatu miast pruskich w XV-XVI wieku

abstrakt

prof. dr hab. Edmund Kizik (Uniwersytet Gdański)

Prawne regulacje konsumpcji elitarnej w wielkich miastach Prus Królewskich w drugiej połowie XVI-XVIII w.

abstrakt

Uwagi: