Historia w kontekście posthumanistyki

HISTORIA W KONTEKŚCIE POSTHUMANISTYKI

 

Sympozjum ma swoją podstronę: http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Historia_w_kontekscie_posthumanistyki_Szczecin_2014_index.html

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM (ewa.domanska@amu.edu.pl)

Termin:

17 IX 2014, środa godz. 9.00-13.00

Miejsce:

          Wydział Humanistyczny, ul. Krakowska 71-79, sala 102

Założenia sympozjum:

            Dyskusje prowadzone w ramach tendencji nadających ton dzisiejszym badaniom humanistycznym (m.in. posthumanizm, ekologizm, postkolonializm, postsekularyzm), podważają nie tyle (jak to było w przypadku postmodernizmu) tradycyjne epistemologie historii, ile fundamenty istnienia samej dyscypliny: eurocentryzm, antropocentryzm oraz naukę jako uprzywilejowany sposób tworzenia i organizacji wiedzy. W humanistyce światowej od końca lat dziewięćdziesiątych zachodzi kolejna (po zwrocie lingwistycznym; w historii – narratywistycznym) zasadnicza zmiana, która związana jest ze wzrostem znaczenia dla tych badań multidyscyplinarnych studiów nad roślinami, zwierzętami i rzeczami, a także biologii, neuronauk oraz kognitywistyki. Historycy w sposób bardziej otwarty niż w okresie postmodernizmu reagują na te wyzwania i włączają się w tworzenie wiedzy o przeszłości inspirując się ideami płynącymi z nurtów, których nazwy sygnalizujące wyłanianie się nowego paradygmatu, często zaczynają się od przedrostków: bio-, eko-, geo-, neuro-, zoo-. Sesja zatytułowana „Historia w kontekście posthumanistyki” ma na celu określenie specyfiki subdyscyplin badań historycznych (historia dźwiękowa, historia ekologiczna/środowiskowa, neuromuzeologia, historia wielogatunkowa), które prężnie rozwijają się pod wpływem inspiracji płynących z szeroko rozumianych ujęć posthumanistycznych (nie- czy postantropocentrycznych) oraz przedyskutowanie kwestii, co to znaczy badać historię na sposób posthumanistyczny?

Program:

dr hab. Ewa Domańska prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Historia w kontekście posthumanistyki

abstrakt

dr hab. Tomasz Wiślicz prof. IH PAN (Instytut Historii PAN)

Badania przednowoczesności w perspektywie posthumanistyki

abstrakt

Jarosław Jaworek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Usłyszeć historię. Siła sprawcza pejzaży dźwiękowych

abstrakt

dr Małgorzata Praczyk  (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Czy historia się ekologizuje?

abstrakt

Jacek Małczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Krajobraz: od estetyki modernistycznej do posthumanistycznej

abstrakt

dr hab. Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej)

prof. dr hab. Jan Kieniewicz (Uniwersytet Warszawski)

Muzea historyczne wobec nowych trendów w humanistyce

abstrakt

  Historyk wobec wyzwań przyszłoci

abstrakt

 Uwagi:

Organizator

       dr hab. Ewa Domańska, prof. UAM

       Instytut Historii UAM

       ul. Św. Marcin 78

       61-809 Poznań

       email: ewa.domanska@amu.edu.pl

Adresy emailowe:

        dr hab. Ewa Domańska, Prof. UAM: ewa.domanska@amu.edu.pl

        mgr Jarosław Jaworek: vidimer@wp.pl

        dr Małgorzata Praczyk: malgorzatapraczyk@gmail.com

        mgr Jacek Małczyński: jacek.malczynski@gmail.com

        dr hab. Tomasz Wiślicz, Prof. IH PAN: twislicz@ihpan.edu.pl

        dr hab. Anna Ziębińska-Witek: aziebinska@yahoo.com