Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji

Kartografia historyczna między humanistyczną metodą badawczą a przyrodniczą metodą prezentacji

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Dr hab. Krzysztof Chłapowski (kchlapowski@ihpan.edu.pl)

Dr hab. Marek Słoń (marek.slon@wp.pl)

Termin:           

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-20.00

Miejsce:

           Willa Westende, Aleja Wojska Polskiego 65, 40-478 Szczecin

Założenia sympozjum:

            Badania humanistyczne odwołują się do niejednoznacznych i niepełnych źródeł, a w konsekwencji wynikiem ich dociekań są dane niekompletne i nacechowane różnym, zwykle niemierzalnym stopniem prawdopodobieństwa. Natomiast przedstawienie kartograficzne wymaga kompletności – każdy sposób zapełnienia powierzchni mapy jest konkretną informacją – i jednoznaczności, ponieważ nie da się na mapie przedstawić drogi rozumowania wiodącej od źródła do rezultatu dociekań. Z tą strukturalną sprzecznością musi zmierzyć się każdy kartograf historyczny. Sympozjum będzie poświęcone wymianie doświadczeń w tej dziedzinie. Każdy z referatów będzie poświęcony sposobom rozwiązania tego problemu w poszczególnych dziedzinach kartografii historycznej i zarazem na przykładzie konkretnego, realizowanego aktualnie projektu, ma łączyć w sobie refleksję metodologiczną i praktykę.

 

Program:

 dr hab. Marek Słoń (Instytut Historii PAN)

Nowożytna sieć osadnicza na przykładzie serii Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku

abstrakt

 dr hab. Bogumił Szady (Instytut Historii PAN)

Struktury kościelne na przykładzie Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w XVIII w.

abstrakt

 dr Zofia Maciakowska (Instytut Historii PAN)

Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie Atlasu historycznego miast polskich

abstrakt

 prof. dr hab. Alfred Kaniecki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Rekonstrukcja środowiska naturalnego na przykładzie hydrografii

abstrakt

 prof. dr hab. Winfried Schich (emeritus) dr Joachim Stephan (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Strukturalne przemiany na Śląsku wywołane akcją kolonizacyjną na przykładzie biskupiego księstwa nyskiego. Z mapami jako źródłem i metodą prezentacji

abstrakt

Uwagi:

Przewidziane jest po 30 min. na referat oraz dyskusja po każdym z nich i dyskusja końcowa. Materiały konferencyjne zamierzamy opublikować w jednym z czasopism branżowych.