Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych XX wieku

Kobiety w wojnach i konfliktach polityczno-społecznych XX wieku

Sympozjum Komisji Historii Kobiet

   

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Teresy Kulak (kulak@uni.wroc.pl)

Współpraca: Dr  hab. Agnieszka Chlebowska  (agnieszka_chlebowska@wp.pl)

Termin:          

17 IX 2014, środa, godz. 8.15-19.00

Miejsce:

           Kołobrzeg, Zespół Szkół nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. 1 Maja 47

Wyjazd ze Szczecina 8.15. Zbiórka na parkingu przy hotelu Ibis Budget, ul. Janiszewskiego 2

Wszyscy zainteresowani udziałem w sympozjum proszeni są o zgłaszanie swojego akcesu do końca maja br. na adres: agnieszka_chlebowska@wp.pl

Sympozjum korzysta z zaproszenia Prezydenta Miasta Kołobrzegu.

Wszelkie dodatkowe informacje będą przesłane zainteresowanym w terminie późniejszym.

Założenia sympozjum:

             Celem  ogólnopolskiego spotkania organizowanego przez Komisję Historii Kobiet  będzie dyskusja wokół kilku grup zagadnień związanych z losem kobiet podczas dwóch wojen światowych oraz konfliktów społeczno-politycznych w XX w., poczynając od rewolucji 1905-1905 w Królestwie, która umożliwiła kobietom podjęcie publicznej działalności i zarazem ujawniła ich zróżnicowanie ideowe i  organizacyjne. Najwięcej uwagi zostanie poświęcone rocznicowo potraktowanej Wielkiej Wojnie, jej  przejawom w życiu stowarzyszeniowym polskich i niemieckich środowisk kobiecych oraz w wojennej codzienności, w warunkach ówczesnej destrukcji dotychczasowego życia rodzinnego i społecznego.

Osobnym zagadnieniem dyskusji będzie udział kobiet w II wojnie światowej i ich czas powojenny,  naznaczony tragicznymi doświadczeniami kobiet żydowskich  oraz  niemieckich  mieszkanek Dolnego Śląska. Sprawa udziału kobiet w strajku  w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 stanowi odniesienie do współczesnych konfliktów społecznych. Całość obrad zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak wymienione wyżej doniosłe wydarzenia polityczne i społeczne wpływają na potrzebę uwzględniania sprawy płci w refleksji naukowej oraz na postrzeganie w nich różnych ról kobiet.

 

 Program:

prof. dr hab. Teresa  Kulak (Uniwersytet Wrocławski)

"Czerwone bluzki” w  akcji. Krakowski Zjazd Kobiet  w październiku 1905 r. w walce o  prawa społeczne i obywatelskie

abstrakt

dr Ewelina Kostrzewska (Uniwersytet  Łódzki)

Pod białym sztandarem. Ziemianki Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905-1907  

abstrakt

prof. dr hab.   Małgorzata  Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Kobiety polskie z ziem północno-wschodnich Królestwa Polskiego wobec rewolucji 1905 roku i Wielkiej Wojny

abstrakt

dr hab.  Agnieszka Chlebowska  (Uniwersytet Szczeciński)

Codzienność w okowach wojny. Stowarzyszenia kobiece w Niemczech w czasie I wojny światowej

abstrakt

dr  Katarzyna Sierakowska (Instytut Historii PAN)

Gender i wojna. Kobiety polskie w wojnach światowych  1914-1918 i 1939-1945 

abstrakt

dr Dorota Mazurczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza  w Poznaniu)

Życie codzienne podczas Wielkiej Wojny we wspomnieniach kobiet polskich i niemieckich

abstrakt

prof. dr hab. Tadeusz  Stegner  (Uniwersytet Gdański)

"Ersatz,  cholera, nie życie”. Kobiety na ziemiach polskich w walce z dolegliwościami życia codziennego podczas I wojny światowej

abstrakt

dr hab. Małgorzata  Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr  hab. Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Pomoc kobietom i dzieciom w działalności Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1915-1921

abstrakt

dr Agnieszka  Janiak-Jasińska (Uniwersytet Warszawski) 

Kobiety i walka narodowowyzwoleńcza w polskim filmie fabularnym   międzywojennego dwudziestolecia

abstrakt

Olga Góralewska (Uniwersytet Wrocławski)

„Babskie wojsko”. Pomocnicza Służba Kobiet na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1942-1944

abstrakt

prof. dr hab. Bożena Szaynok   (Uniwersytet Wrocławski)

W cieniu Zagłady: kobiety żydowskie w Polsce  w latach 1944-1949

abstrakt

dr Joanna Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej Wrocław)

„Poczucie skrajnego strachu". Przemoc wobec niemieckich mieszkanek Dolnego Śląska w ostatnich miesiącach II wojny światowej oraz  pierwszych miesiącach powojennych

abstrakt

dr hab. Piotr Perkowski (Uniwersytet Gdański)

W murach i poza murami Stoczni Gdańskiej. Kobiety w strajku sierpniowym 1980  roku 

abstrakt

Uwagi:

WYJAZD I POBYT UCZESTNIKÓW SYMPOZJUM W KOŁOBRZEGU JEST FINANSOWANY PRZEZ MIASTO KOŁOBRZEG