Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku

Kondycja demograficzna rodziny na ziemiach polskich w XVI-XIX wieku

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Cezary Kuklo (cz.kuklo@life.pl)

Termin:

17 IX 2014, środa, godz. 14.30-19.30

Miejsce:

Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15, Sala im. Z. Herberta 1

Założenia sympozjum:

              Celem spotkania ogólnopolskiego środowiska historyków-demografów będzie wymiana poglądów na temat aktualnie prowadzonych prac badawczych z jednej strony, z drugiej, dyskusja nad programem przyszłych badań w zakresie analiz dawnych struktur rodzinnych i gospodarstw domowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że ich poznanie, podobnie jak i ich przeobrażeń i motywacji umożliwia nie tylko badanie długich trendów rozwoju ludności ale także zrozumienie przemian całego społeczeństwa w przeszłości. Warto także pamiętać o szerszym uwzględnieniu w rodzimych pracach zróżnicowania socjo-ekonomicznego ludności. W dyskusji nie powinno zabraknąć miejsca o wspólne czy też różne kształty rodziny europejskiej. Zaprojektowane kolokwium jest tym ważniejsze, że dotychczasowe polskie prace poświęcone rodzinnej statystyce demograficzno-historycznej rozwijają bez szerszego powiązania instytucjonalnego, głównie wysiłkiem indywidualnym pokolenia młodszychbadaczy.

 

Program:

dr Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Wpływ czynników demograficznych na społeczne funkcjonowanie rodziny magnackiej w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie wczesnonowożytnej

abstrakt

dr hab. Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Opieka nad nieletnimi w rodzinach szlacheckich w Koronie XVII wieku. Zarys problematyki i perspektywy badawcze

abstrakt

Adam Pszczółkowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dobór małżeński w ziemi ciechanowskiej w XVIII w. Na przykładzie parafii Węgra, Sońsk i Radzimino

abstrakt

dr Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Rynek małżeński chłopów małopolskich w XVIII wieku

abstrakt

Ewa Ryguła (Uniwersytet Śląski)

Struktury demograficzne rodziny wiejskiej na ziemi pszczyńskiej w II połowie XVIII i w XIX wieku: przykład parafii Łąka

abstrakt

dr Piotr Miodunka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Wielkość rodziny i gospodarstwa domowego w miastach południowej Małopolski w XVII i XVIII wieku

abstrak

 

 

dr hab. Agnieszka Zielińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Przemiany struktur demograficznych rodzin katolików i ewangelików w miastach zaboru pruskiego w XIX i na początku XX wieku

abstrakt

dr hab. Konrad Wnęk (Uniwersytet Jagielloński) 

dr Lidia A. Zyblikiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Rodzina a dostatek i ubóstwo. Społeczeństwo Krakowa w II połowie XIX wieku

Jerzy Grzelak (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

Źródła do badań nad rodziną szczecińską w okresie do 1945 r. w zasobie Evangelisches Zentralarchiv w Berlinie

abstrakt

Bartosz Ogórek (Uniwersytet Jagielloński)

Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności miasta Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych

abstrakt

Uwagi: