Międzymorze jako alternatywna wizja integracji europejskiej

Międzymorze jako alternatywna wizja integracji europejskiej

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

             Prof. dr hab. Edward Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

             Dr hab. prof. US Anna Szczepańska-Dudziak

Termin:

             18 IX 2014, czwartek, godz. 15.00-19.00

             19 IX 2014, piątek, godz. 10.00-14.00

Miejsce:

             Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, Service Inter-Lab, sala 314

Założenia sympozjum:

            W naszym sympozjum zajmiemy się koncepcjami układu geopolitycznego państw w Środkowej i Wschodniej Europie. Tematyka sympozjum zawiera się w przedziale czasowym od XVI wieku do czasów współczesnych i stanowi ważne uzupełnienie innych sympozjów łącząc w pewną całość zagadnienia dotyczące wizji Europy Środkowo-Wschodniej, jako pewnej zintegrowanej całości. Przyjmujemy okres nowożytny jako początek naszych debat, bowiem interesujące nas zagadnienia stanowią tematykę niektórych innych sympozjów.

Z natury rzeczy w naszym sympozjum nie będziemy rozpatrywać realizacji koncepcji politycznej, to będzie tylko pewna egzemplifikacja, natomiast przede wszystkim interesuje autorów referatów pewien rozmach koncepcyjny wynikający z pozycji danego państwa, ambicji polityków (władców) a także położenia geopolitycznego, jak również z zebranej wiedzy, doświadczeń oraz zamierzeń nie tylko politycznych.

Stąd też w epoce nowożytnej autorzy będą obserwować wielkie projekty jak Habsburgów i Jagiellonów, czy szwedzki sięgający ambicjami również do Międzymorza. Natomiast polski punkt widzenia będzie obserwowany także przez mniej znane zachowania i doświadczenia wynikające z podróży ale też z refleksji geograficznej. Epokę nowożytną z wiekiem XIX scali referat dotyczący nie tylko koncepcji, ale też wcielanej w życie wizji integracji Europy Środkowo-Wschodniej z punktu widzenia rosyjskiego. Badania autorów pozwolą dojrzeć wzajemne uwarunkowania i zasadnicze konflikty w próbach podejmowanej integracji tej części Europy.

Dwudziesty wiek wnosi jeszcze bardziej zróżnicowane i wzajemnie sprzeczne w ambicjach idee Międzymorza. Nałożyły się na to różne czynniki, które zostaną zaznaczone w referatach. Zwartą i wykorzystującą swoistą lukę w postaci osłabienia Rosji będzie niemiecka koncepcja Mitteleuropy wraz z jej licznymi odniesieniami do budowy europejskiego środkowo-wschodniego sytemu państw satelickich powiązanych z Rzeszą Niemiecką. Idącą z przeciwnego kierunku będzie zwarta, chociaż mająca określone etapy realizacji, wizja bolszewików, którzy zmierzali do innego uporządkowania Europy. Na tym tle zarysowała się koncepcja polska realizowana przez Józefa Piłsudskiego. Warto też nakreślić inną wizję (bardziej w zamierzeniach niż realizacji), ukraińską kreśloną bardziej przez myślicieli niż polityków. Wyróżnia się też odmienna wizja integracji Europy w basenie naddunajskim oraz Bałkanów. Te tak sprzeczne częstokroć ze sobą zamierzenia zostały pogrzebane w wyniku II wojny światowej, po której procesy zmian integracyjnych w Europie przybrały inny kształt. Dlatego pewnym logicznym dopełnieniem sympozjum będzie referat o regionalizmie w polskiej polityce zagranicznej, w zupełnie zmienionej rzeczywistości europejskiej przełomu XX/XXI wieku.

Program:

prof. dr hab. Jacek Wijaczka
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)

Jagiellonowie a Habsburgowie- konflikt o dominację w Europie Wschodniej w XV i XVI wieku

abstrakt

dr hab. Filip Wolański
(Uniwersytet Wrocławski)
Rzeczpospolita państwo między morzami? Znaczenie mórz Bałtyckiego i Czarnego dla Polski w refleksji geograficznej XVIII w.
dr hab. Paweł Jaworski, prof. UWR (Uniwersytet Wrocławski) Szwecja na drodze od Mare Nostrum ku idei skandynawizmu i współpracy regionalnej

prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski)

Staropolskie podróże jako forma komunikacji społecznej

prof. dr hab. Przemysław Hauser (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Miejsce Polski w niemieckich planach Mitteleuropy w okresie I wojny światowej

dr hab. Andrzej Essen prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Międzymorze dunajskie i bałkańskie. Koncepcje integracyjne państw basenu Dunaju i Bałkanów w XX wieku

abstrakt

prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Uniwersytet Gdański)

Ukraińska koncepcja Międzymorza

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski, IPN)

Federacja i Międzymorze- realny program czy polityczna fantasmagoria ?Wokół myśli i praktycznych poczynań Józefa Piłsudskiego

abstrakt

prof. dr hab. Edward Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa)

Komuniści rosyjscy- inna integracja Europy

abstrakt

dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

Regionalizm w polskiej polityce zagranicznej XX/XXI wieku

abstrakt

Uwagi:

Tematyka referatów obejmuje wszystkie ważniejsze zagadnienia z tego zakresu i są odpowiednio poszerzone. Liczba referatów została odpowiednio ograniczona aby pozostało więcej czasu na dyskusję. Staramy się możliwie szeroko ująć tematy aby ich pojemność wyczerpywała zagadnienie. Liczba referatów została odpowiednio ograniczona, aby pozostało więcej czasu na dyskusję nad poruszanymi problemami.