Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku

Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski (makmak@amu.edu.pl)

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (kkarolczak@poczta.fm)

Termin:

            17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00        

Miejsce:

            Biblioteka ProMedia, al. Wojska Polskiego 2

Założenia sympozjum:

               Przygotowując sympozjum dziewiętnastowieczników, doszliśmy do wniosku, że będzie to właściwy moment, aby rozpocząć debatę nad dorobkiem polskiej historiografii dotyczącej epoki zaborów powstałym po transformacji w 1989 roku (czyli dokładnie w ćwierćwieczu między Powszechnymi Zjazdami Historyków Polskich w Łodzi i w Szczecinie). Nasze spotkanie chcielibyśmy wykorzystać również do tego, aby – wzorem badaczy innych epok – stworzyć bardziej trwałą platformę spotkań naszego środowiska i w przyszłości kontynuować podjęte dzieło. Debatę o dorobku historiografii pragniemy rozpocząć od dokonania bilansu badań nad dziejami ziemiaństwa. Warstwa ta przez cały wiek XIX odgrywała wszak wiodącą rolę w życiu politycznym, społecznym, a także gospodarczym ziem polskich. A ponadto piśmiennictwo dotyczące jej losów przeżywało po 1989 roku niezwykle dynamiczny rozwój. Sympozjum otworzy referat główny przedstawiający ogólną refleksję nad piśmiennictwem historycznym dotyczącym ziemiaństwa w XIX w., autorstwa prof. Witolda Molika. Po nim zaś zaprezentowanych zostanie sześć koreferatów, których autorzy odniosą się do tez referatu głównego z perspektywy dorobku historiografii dotyczącej poszczególnych dzielnic podzielonej Polski – Królestwa Polskiego, Kresów, Galicji i zaboru pruskiego.

Program:

prof. dr hab. Witold Molik (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Stan i propozycje badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach polskich w okresie zaborów

abstrakt

prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Ziemiaństwo Królestwa Polskiego w XIX wieku. Stan badań i perspektywy badawcze

abstrakt

prof. dr hab. Tadeusz Epsztein (Polska Akademia Nauk)

Ziemiaństwo polskie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku (Litwa, Białoruś, Ukraina – zabór rosyjski) w historiografii polskiej po 1989 roku

abstrakt

dr hab. Dorota Michaluk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Szlachta i ziemiaństwo na Litwie i Białorusi w XIX i początkach XX wieku w historiografii litewskiej, białoruskiej i rosyjskiej

abstrakt

dr hab. Łukasz T. Sroka

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Arystokracja i ziemiaństwo galicyjskie w historiografii polskiej po 1989 roku

abstrakt

prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Bilans badań nad dziejami ziemiaństwa na ziemiach polskich pod zaborem pruskim w XIX wieku

abstrakt

prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński (Uniwersytet Szczeciński)

Wielka własność i wieś na Pomorzu Zachodnim i w Brandenburgii w XIX i pierwszej połowie XX wieku – problemy historiograficzne

abstrakt

 Uwagi: