Pogranicza, ludzie pograniczy, granice epok w nauce i sztuce

Pogranicza, ludzie pograniczy, granice epok w nauce i sztuce

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Jan M. Piskorski

Termin:

19 września 2014 r., godz. 9.00-13.30
19 września 2014 r., godz. 14.30-19.00

Miejsce:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Krakowska 71-79, sala 316

Założenia sympozjum:

            Celem sympozjum będą rozważania na temat granic, pograniczach, ludziach pograniczy, przekraczających lub zmuszonych do przekraczania granic. W poruszanej problematyce mowa będzie o ludziach zakłócających prządek, ofiarach, które przemieniają się w budowniczych mostów, a także granicach geograficznych i granicach epok w muzeach. Pogranicza w nauce i sztuce.

Program:

J. M. Piskorski (Uniwersytet Szczeciński)

Pogranicza, ludzie pograniczy, granice epok

Julita Miłosz-Augustowska (Szczecin)

Pogranicze polsko-niemieckie w ostatnim 25-leciu oczyma urzędnika samorządowego – ujęcie socjologiczne

Robert Ryss (Chojna)

Dziennikarz na pograniczu. O jakościach, korzyściach i trudnościach życia na nierównym pograniczu polsko-niemieckim

Dyskusja nad referatami.

Prowadzenie Dorota Danielewicz, Berlin i Andreas Lawaty, Lüneburg

Michael Kurzwelly (Frankfurt nad Odrą) Tomasz Ślepowroński (Uniwersytet Szczeciński)

Pogranicza w praktyce muzealnej i kształtowanie tożsamości w praktyce

Stephan Felsberg (Berlin, Szczecin)

Quo vadis Kulice? Co zastąpi polsko-niemieckie porozumienie jako lejtmotyw planowanego centrum naukowo-edukacyjnego w zachodniopomorskich Kulicach. Kilka uwag przed ponownym otwarciem

Wspólna dyskusja nad referatami.

Prowadzenie Jörg Hackmann, Szczecin i Michał Niezabitowski, Kraków

Michał Majerski (Berlin – Szczecin)

Grenzgänger w rozmowach z ludźmi pogranicza

Maciej Chrostowski

Michał Gierke (Uniwersytet Szczeciński)

Obóz przesiedleńczy we Friedlandzie i problem tzw. płynnych narodowości (schwebendes Volkstum) w świetle akt polskich

Wspólna dyskusja nad referatami.

Prowadzenie Zbigniew Plesner, Szczecin

Anne Peschken

Marek Pisarsky (Berlin, Myślibórz)

Sztuka w przestrzeni otwartej a pogranicza i ich historia

Dyskusja zamykająca, otwarta: granice, pogranicza, ludzie pogranicza, Grenzgänger w globalizującym się świecie, przyszłość granic, sztuka na pograniczu, sztuka a nauka – czym wzajemnie mogą siebie obdarzyć (prowadzenie Beata Halicka, Słubice i Bogdan Twardochleb, Szczecin oraz Jan M. Piskorski i Tomasz Ślepowroński)

Uwagi:

Jan M. Piskorski

Profesor historii porównawczej Europy na Uniwersytecie Szczecińskim. Był profesorem gościnnym na uniwersytetach w Halle, Moguncji i Osnabrücku w Niemczech, przewodniczącym Rady fundacji praw człowieka "Humanity in Action, Poland", członkiem Rady Naukowej Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, członkiem komitetu redakcyjnego "German History" (Londyn) i dyrektorem Wydawnictwa PTPN w Poznaniu. Obecnie m.in. członek Rady Redakcyjnej Przeglądu Historycznego (Warszawa), Rady Muzeum PRL (Kraków) i Narodowej Rady Rozwoju Humanistyki przy MNiSW. Publicysta, eseista, tłumacz. Publikuje w Austrii, Finlandii, Indiach, Hiszpanii, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.

 

Julita Miłosz-Augustowska

Dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, stypendystka Fundacji Boscha.

 

Robert Ryss

Dziennikarz regionalny piszący na temat Ziemi Chojeńskiej i pogranicza polsko-niemieckiego, naczelny redaktor „Gazety Chojeńskiej”. W 2002 r. został laureatem Srebrnej Kaczki w konkursie na Publicystę Roku, organizowanym przez szczeciński oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W 2011 r. jako jeden z trzech autorów został nominowany do prestiżowej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

 

Dorota Danielewicz-Kerski

Urodzona w Poznaniu od 1981 roku mieszka w Berlinie. Studiowała slawistykę, antropozofię społeczną i historię wschodnioeuropejską na Freie Universität w Berlinie i Uniwersytecie im. Ludwika Maximiliana w Monachium. Pracowała w ONZ w Nowym Yorku, współpracowała z Literarisches Colloquium Berlin. Do roku 2009 była berlińską korespondentką sekcji polskiej radia RFI w Paryżu, a od 1997 r. współpracuje z rozgłośnią RBB i WDR, zajmując się przede wszystkim literaturą współczesną oraz tematami dotyczącymi kultury polskiej. Autorka licznych publikacji na łamach prasy polskiej i niemieckiej. Wydawca antologii poezji polskiej „Kochać to, co niewidzialne“ oraz wspólnie z historykiem Maciejem Górnym tomu źródłowego wspomnień polskich berlińczyków „Berlin. Polnische Perspektiven”. W 2013 r. wydała książkę: "Berlin. Przewodnik po duszy miasta".

 

Dr Andreas Lawaty

Urodzony w Bytomiu, niemiecki historyk i slawista. Pracował w Historische Kommission zu Berlin i Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, gdzie był zastępcą Karla Dedeciusa. Był dyrektorem Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa, gdzie pracuje do dziś. Był członkiem niemieckiego Stowarzyszenia Historyków Europy Wschodniej i prezydentem stowarzyszenia naukowego J. G. Herder-Forschungsrats. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Michael Kurzwelly

Artysta, stworzył Międzynarodowe Centrum Sztuki w Poznaniu. Od 1998 r. mieszka we Frankfurcie nad Odrą, gdzie wykreował nową dziedzinę sztuki, którą nazywa konstrukcją rzeczywistości. Interesują go zagadnienia tożsamości i tworzenie przestrzeni w umyśle. Jest autorem konstrukcji: Słubfurt – pierwsze miasto, które leży w połowie w Polsce i w połowie w Niemczech, Biała strefa – czyli pierwszy na świecie obszar, który został świadomie wycięty z naszej świadomości, Loch Netz – czarna strefa, Nowa Amerika. Od 2004 roku wykłada na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

Dr Tomasz Ślepowroński

Historyk od 2005 pracujący na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w historii NRD, stosunkach między NRD a PRL, historii historiografii i dziejów instytucji naukowych na Pomorzu Zachodnim i w NRD. Obecnie w ramach stypendium Kulturstiftung des Bundens (Programm Fellowship Internationales Museum) przygotowuje w Pommersches Landesmuseum w Gryfii (Greifswaldzie) wystawę stałą dotyczącą dziejów Pomorza po 1945 r.

 

Stephan Felsberg

Historyk i kulturoznawca, zajmuje się badaniami ds. kultury pamięci i polityki historycznej w Polsce i Czeskiej Republice. Od 2009 r. jest prezesem Instytutu Historii Stosowanej w Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2013 r. pełnomocnik rektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Kulic.

 

Jörg Hackmann

Od 2008 w ramach profesury im. Alfreda Döblina dla historii Europy Wschodniej (DAAD) pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim.

Historyk specjalizujący się w historii historiografii Niemiec i Polski, dziejach stosunków polsko-niemieckich, przeszłości państw obszaru bałtyckiego. Pracował w Akademii Bałtyckiej w Lubece, na Uniwersytecie w Gryfii (Greifswaldzie) oraz jako profesor wizytujący na uczelniach Estonii, Finlandii, Łotwy, Polski i USA.

 

Michał Niezabitowski

Dyrektor Muzeum Historii Miasta Krakowa, które za jego kadencji otworzyło m.in. nowe multimedialne ekspozycje w Fabryce Schindlera i w podziemiach Rynku Głównego. Jest prezesem Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

 

Michał Majerski

Pochodzący ze Śląska reżyser filmowy, prezentujący w swoich filmach problematykę relacji między Polakami a Niemcami. Wyreżyserował: "Dom mojego ojca" "Kraj mojej matki" "Oberschlesien – kołocz na droga".

 

Maciej Chrostowski

Absolwent stosunków międzynarodowych, stypendysta Humboldt-Universitaet zu Berlin. Obecnie doktorant historii na Uniwersytecie Szczecińskim i jednocześnie w Berlinie.

 

Michał Gierke

Student archeologii na Uniwersytecie Szczecińskim

 

Zbigniew Plesner

Dziennikarz i kulturoznawca, pracował w Polskim Radiu Szczecin S.A., w którym przeszedł wszystkie stopnie dziennikarskiego wtajemniczenia – od młodszego redaktora po publicystę. Był też kierownikiem redakcji i sekretarzem programowym. Ma w dorobku liczne audycje dokumentalne i reportaże historyczne poświęcone drugiej wojnie światowej na Pomorzu Zachodnim, problematyce niemieckiej, krajom nadbałtyckim, integracji europejskiej. Był też redaktorem odpowiedzialnym za audycje Związku Ukraińców w Polsce. Otrzymał Nagrodę Dziennikarską Parlamentu Europejskiego w kategorii radiowej.

 

Anne Peschken i Marek Pisarsky

Artyści tworzacy w Berlinie i Myśliborzu, zaangażowani w europejskie projekty sztuki w przestrzeni, przede wszystkim miejskiej.

 

Beata Halicka

Od 2013 r. profesor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego przy Collegium Polonicom, będącego wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu i  Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Frankfurcie nad Odrą. Germanistka i kulturoznawca. Pracowała pod kierunkiem prof. Karla Schlögela na Uniwersytecie Viadrina w Frankfurcie nad Odrą, a ostatnio prof. wizytująca uniwersytetu w kanadyjskim Calgary. Wraz z mężem założyła w 2002 Instytut Ekologii Stosowanej w Skórzynie (woj. lubuskie), w którym zajmuje się historią regionu i zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Specjalizuje się w historii kultury XIX i XX w., problemach nacjonalizmu i przymusowych migracji w Europie, stosunkach polsko-niemieckich oraz kwestiach tożsamości w regionach przygranicznych.

 

Bogdan Twardochleb

Dzien­ni­karz i publi­cy­sta „Kuriera Szcze­ciń­skiego”, w któ­rym reda­guje m.in. doda­tek „Przez gra­nice”, poświę­cony spra­wom pogra­ni­cza polsko-niemieckiego. Uczest­nik debat polsko-niemieckich, współ­ini­cja­tor wie­lo­let­niej współ­pracy „Kuriera Szcze­ciń­skiego” i „Nord­ku­riera”, autor arty­ku­łów i ese­jów dru­ko­wa­nych m.in. w polsko-niemieckim kwar­tal­niku „Dia­log”, „Zeszy­tach Kulic­kich”, cza­so­pi­śmie „Pom­mern”, w wydaw­nic­twach zbio­ro­wych, por­ta­lach „Trans­Odra” i „Geschichte im Fluss”.