Polskie reformy oświatowe w nurcie europejskich przemian politycznych, społecznych i kulturowych

Polskie  reformy oświatowe

w nurcie  europejskich przemian  politycznych,  społecznych i kulturowych

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

            Prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN)

            Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

            Dr hab. Wiesław Jamrożek prof. UAM (jawies@o2.pl)

Termin:          

17 IX 2014, środa

godz. 10.00-12.00 – zwiedzanie

godz. 12.00-14.30 – przerwa obiadowa

          godz. 14.30 -16.30 – obrady plenarne

          godz.16.40-18.10 – obrady w sekcjach

          godz. 18.15-18.30 – podsumowanie obrad

 

Miejsce:

                    Kuratorium Oświaty, ul. Wały Chrobrego 4

Założenia sympozjum:

            Celem spotkania przedstawicieli ogólnopolskiego środowiska historyków edukacji będzie wymiana poglądów i doświadczeń badawczych dotyczących  dziejów polskich  reform oświatowych  w kontekście europejskich przemian  politycznych,  społecznych i kulturowych. Organizatorzy sympozjum wyodrębnili sześć szczegółowych grup tematycznych, wokół których będzie koncentrowała się dyskusja, a mianowicie: Kierunki, obszary, determinanty     i inspiracje reform edukacyjnych w Polsce i na ziemiach polskich, Rozwój i przemiany oświaty  polskiej w  I  Rzeczypospolitej, Przemiany i reformy edukacji na ziemiach polskich w XIX  i na początku XX wieku, Koncepcje reform  oświatowych  w  Drugiej  Rzeczypospolitej i na uchodźstwie, Reformy i przemiany edukacji w Polsce Ludowej oraz Przemiany i reformy oświatowe w III Rzeczypospolitej.

 

Program:

Sesja plenarna (godz. 14.30-16.30)

prof. dr hab. Kalina Bartnicka (Instytut Historii Nauki PAN)

Oryginalność  Komisji Edukacji Narodowej jako instytucji na tle europejskim

abstrakt

prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak  (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Wiesław Jamrożek prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Dziejowe konteksty i kierunki reform szkolnych na ziemiach polskich (od schyłku I RP do II RP)

abstrakt

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Kazimierza Twardowskiego rozważania o polskich reformach oświatowych

abstrakt

dr Anna Królikowska (Akademia Ignatianum)

Kształcenie nauczycieli w reformach oświatowych. Od jezuickich seminariów nauczycielskich do uniwersytetów pedagogicznych

abstrakt

dr hab. Katarzna Dormus prof. UP w Krakowie  (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Wątek kształcenia dziewcząt w polskich reformach szkolnych (od końca XVIII w. do roku 1939)

abstrakt

dr Tomasz Maliszewski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Skandynawskie inspiracje dla modernizacji polskiej edukacji dorosłych w  II połowie XIX i XX wieku

abstrakt

dr Beata Topij-Stempińska (Akademia Ignatianum)

Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży – mit czy rzeczywistość. Polskie reformy 1932 roku i 1999 roku

abstrakt

dr Tomasz Fetzki  (Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach)

 

prof. dr hab. Stefania Walasek (Uniwersytet Wrocławski)

Narodziny i rozwój polskiej pedagogiki specjalnej – inspiracje  i konteksty

abstrakt

Budownictwo szkół elementarnych (ludowych) w Królestwie Polskim i Galicji na łamach czasopism przełomu XIX i XX w.

abstrakt

Sekcja I (godz. 16.40-18.10)

Prowadzący obrady: Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak i dr Joanna Falkowska

dr Krzysztof Ratajczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Reformy oświatowe w Polsce późnego średniowiecza na tle europejskim (aspekt prawny)

abstrakt

dr Alicja Zagrodzka (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

dr Jan Ryś (Uniwersytet Pedagogiczny  w Krakowie)

Obecność wczesnorenesansowej teorii pedagogicznej Pietra Paola Vergeria Starszego w Polsce XV wieku

abstrakt

Elementy postępowej pedagogiki europejskiej w polskim szkodnictwie XVI – XVII w.

abstrakt

dr hab. Kazimierz Puchowski prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Reforma szkolna Konarskiego. Postulat reinterpretacji

abstrakt

dr Michał Nowicki (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Przekształcenia szkolnictwa średniego Poznania w XVIII w. i ich uwarunkowania

abstrakt

dr hab. Agnieszka Wałęga (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Nauczyciele wobec projektów reform oświatowych w Galicji (w świetle "Szkoły")

abstrakt

dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Podstawy prawne funkcjonowania polskiego szkolnictwa na obszarze zaboru rosyjskiego w latach 1803-1833

abstrakt

dr Joanna Falkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842-1890) propozycje reform kształcenia kobiet

abstrakt

dr Aneta Bołdyrew (Uniwersytet Łódzki)

Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych wobec dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. na tle rozwiązań europejskich

abstrakt

dr Monika Nawrot-Borowska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Reformy w kształceniu bon dla potrzeb edukacji domowej i ogródków dziecięcych na terenie ziem polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku

abstrakt

Sekcja II (godz. 16.40-18.10)

 Prowadzący obrady: dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP i dr Ryszard Ślęczka

dr hab. Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński)

Reformy szkolnictwa zawodowego w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście kształcenia   i  wychowania spółdzielczego

abstrakt

mgr Dorota Grabowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

"Przegląd Pedagogiczny" okresu II Rzeczypospolitej wobec projektów reform kształcenia nauczycieli

 

abstrakt

dr hab. Witold Chmielewski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Fila w Piotrkowie Trybunalskim)

Koncepcje reform edukacyjnych polskich władz oświatowych na uchodźstwie

abstrakt

dr Joanna Król  (Uniwersytet Szczeciński)

Założenia społeczno-polityczne reformy oświatowej z 1948 roku i jej realizacja

abstrakt

dr Elżbieta Gorloff (Uniwersytet Gdański)

Reformy systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w drugiej połowie XX wieku

abstrakt

dr Edyta Głowacka-Sobiech (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Szkolna narracja historyczna w  polskich podręcznikach przeznaczonych do nauczania historii w gimnazjum w świetle reformy z 1999 roku (z późniejszymi zmianami)

abstrakt

dr Barbara Surma (Akademia Ignatianum)

Recepcja poglądów pedagogicznych Marii Montessori w Polsce po roku 1989 w kontekście przemian społeczno-kulturowych

abstrakt

dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland (Uniwersytet Gdański)

Europejski wymiar szkolnictwa mniejszościowego w Polsce po 1989 roku

abstrakt

dr Ryszard Ślęczka (Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie)

Szkolnictwo zawodowe w Polsce i Unii Europejskiej – analiza porównawcza

abstrakt

Podsumowanie

 Uwagi: