Sejmik doktorantów i studentów

 

 

Polska – Bałtyk – Europa. Sesja studencko-doktorancka

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Monika Ogiewa-Sejnota (monika.ogiewa@gmail.com)

Dr Rafał Simiński (rafalsiminski@hotmail.com)

Termin:           

17 IX 2014, środa, godz. 10.00-13.20, 14.20-16.20

Miejsce:

            Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US, ul. Krakowska 71-79, Szczecin, sala 139, 143, 144, 145

Założenia sympozjum:

            Hasłem przewodnim sesji studencko-doktoranckiej jest „Polska – Bałtyk – Europa”, dlatego proponujemy obrady w trzech panelach tematycznych:

1)                 Polska od Bałtyku po Dniestr –  spory o kształt terytorialny państwa

            Państwo polskie począwszy od najwcześniejszych dziejów zmieniało swój kształt terytorialny. Tematyka sekcji będzie się koncentrować wokół zagadnień związanych z kształtem terytorialnym państwa polskiego na całej przestrzeni jego dziejów. Szczególna uwaga zostanie skierowana na ludzi, idee oraz działania wpływające na kształtowanie przestrzennych determinantów istnienia państwa polskiego.

2)                 Wokół Bałtyku – wczoraj i dziś

            Morze Bałtyckie jest centrum regionu zróżnicowanego pod względem politycznym, gospodarczym, kulturalnym i religijnym. Celem obrad sekcji będzie pokazanie mechanizmów i płaszczyzn współpracy oraz rywalizacji w regionie bałtyckim od wczesnego średniowiecza aż po dzień dzisiejszy. Zjawisko powinno zostać pokazane zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i instytucji.

3)                 Europa – wzajemne postrzeganie narodów i kultur – droga ku współpracy czy nowa rywalizacja?

            Kształt współczesnej Europy jest wynikiem wielu złożonych i długotrwałych procesów. Wiele z tych zjawisk nadal silnie wpływa na teraźniejszość. W zamierzeniu organizatorów celem obrad sekcji będzie przyjrzenie się źródłom wzajemnych opinii o mieszkańcach kontynentu europejskiego i ich funkcjonowaniu (trwałości bądź przemijaniu) na przestrzeni wieków

Program:

Wykłady inauguracyjne, (9:30-10:30), s. 139
dr Tomasz Ślepowronski, dr Wojciech Wichert – Między Szczecinem, a Greifswaldem/Gryfią. Główne wątki współpracy polskich i niemieckich historyków w drugiej połowie XX wieku i początkach XXI
dr Krzysztof Rosiak – Myśliwcy polskich sił powietrznych na Zachodzie w latach 1940-1947

I Polska od Bałtyku po Dniestr – spory o kształt terytorialny państwa, s. 143 (moderator: Grzegorz Rolewicz)
11:00 Marcin Sumowski (UMK) – Ordo decrescit sed iam Polonia crescit. Postawy niższego duchowieństwa pruskiego wobec rozpadu państwa zakonu krzyżackiego w XV w.
11:20 Alicja Mutrynowska (UMK) – Droga do inkorporacji. Udział rycerstwa z państwa zakonu krzyżackiego w przyłączeniu Prus do Polski
11:40 Arleta Ciupińska (UO) – Państwo w państwie. Sukcesje i spory terytorialne szlachty I Rzeczpospolitej na przykładzie rodu Mniszchów
12:00 Marcin Janakowski (UMCS) – O kształt północnej granicy państwa. Działania dyplomacji polskiej a kwestia hołdu pruskiego (1525)
12:20 Magdalena Majkowska (UO) – Dlaczego Jan III Sobieski nie odzyskał Kamieńca Podolskiego?
12:40 Katarzyna Śliwicka (UO) – Zawiązanie Konfederacji Barskiej jedną z przyczyn upadku państwa polskiego?
13:00 Dyskusja
13:20 Przerwa obiadowa
14:20 Sandra Tomczak (UMK) – "Polska wyobrażona". O przebiegu niewidzialnych granic nieistniejącego państwa w spojrzeniu XIX-wiecznych intelektualistów Nieobecna
14:40 Krzysztof Rataj (UAM) – Gdy miejsce staje się narodowym sacrum. Spór graniczny o Morskie Oko na przełomie XIX i XX wieku – geneza, przebieg i znaczenie
15:00 Ireneusz Makuchowski (UMCS) – Przemyśl czy  Перемишль – konflikt polsko-ukaiński w 1918 roku Nieobecny
15:20 Michał Jakubik (UO) – Problem Kłajpedy na łamach prasy wileńskiej obozu narodowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego
15:40 Agata Matysiok (UO) – Wojna po wojnie. Konflikt polsko-słowacki o Spisz i Orawę po II wojnie światowej z perspektywy historiografii słowackiej
16:00 Dyskusja
16:20 Zakończenie obrad


II Wokół Bałtyku – wczoraj i dziś, s. 144 (moderator: Grzegorz Szalast)
11:00 Kamila Błażewska, Magdalena Drozd, Iwona Lewandowska (US) – Wojna oczami archeologa. Konflikty wokół Morza Bałtyckiego w okresie wpływów rzymskich i możliwości ich rozpoznania 
11:20 Aleksandra Makowska (US) – Kultura biesiadowania południowego pobrzeża Bałtyku w okresie nowożytnym
11:40 Kamil Kaniuka (US) – Logistyka szwedzka w okresie 1629-1632 – znaczenie miast portowych i rzek
12:00 Artur Goszczyński (UJ) – Adam Kazanowski wobec projektu wprowadzenia ceł morskich za panowania króla Władysława IV
12:20 Natalia Gorzkiewicz (UZ) – Gdańsk w dobie napoleońskiej
12:40 Cezary Wołodkowicz (UG) – Garnizon napoleoński w Gdańsku w latach 1807-1814
13:00 Dyskusja
13:20 Przerwa obiadowa
14:20 Danuta Nowak (UZ) – Znaczenie ceremonii zaślubin Polski z Bałtykiem w XX w.
14:40 Wojciech Siudek (UMK) – Morze Bałtyckie w pisarstwie historycznym II RP Nieobecny
15:00 Maciej Kowalski (US) – Problematyka bałtycka w polskiej kinematografii międzywojennej
15:20 Jordan Siemianowski (UMK) – Stosunki żeglugowe Norwegii z portami w Gdańsku i Gdyni w latach 1919-1939 Nieobecny
15:40 Karolina Pabian (US) – Współpraca międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa i  obronności państw w regionie Morza Bałtyckiego 
16:00 Dyskusja
16:20 Zakończenie obrad


III Europa – wzajemne postrzeganie kultur – droga ku współpracy czy nowa rywalizacja? s. 145 (moderator: Jarosław Gorący)
11:00 Magdalena Ćwięczek (UO) – Szlak bursztynowy jako płaszczyzna integracji regionu nadbałtyckiego ze światem śródziemnomorskim
11:20 Kamil Biały (US) – Siła stereotypu. Wizerunek Bizantyjczyków w dobie IV wyprawy krzyżowej w kronikach Gotfryda z Villehardouin, Roberta de Clari i Guntera z Pairis oraz w anonimowej "Gesta Episcoporum Halberstandensium"
11:40 Klaudia Skrężyna (UP im. KEN) – Wielonarodowość i wielokulturowość miast Małopolski w okresie nowożytnym
12:00 Ewelina Lilia Polańska (KUL) – Polska i Polacy w relacjach Jerzego z Tyczyna (ok. 1510 – ok. 1586), polskiego dyplomaty w służbie króla Stefana Batorego
12:20 Mateusz Maleszka (UMK) – Wędrówki Ariów i pradzieje Europy. Spory o pochodzenie Germanów i Słowian w nauce niemieckiej na przełomie XIX i XX wieku
12:40 Dyskusja
13:00 Przerwa obiadowa
14:00 Grzegorz Racinowski (US) – Trudne sąsiedztwo. Międzynarodowa społeczność Szczecina w latach 1945-1948
14:20 Sylwia Szyc (UMCS) – Sytuacja greckich dzieci w Polsce w latach 1948-1975. Zarys problematyki
14:40 Jarema Słowiak (UJ) – Trudne początki polskiej delegacji w Międzynarodowej Komisji ds. Nadzoru i Kontroli w Wietnamie
15:00 Paweł Petrusiewicz (US) – Od aksamitnej rewolucji do aksamitnego rozpadu. Czechosłowacja w latach 1989-1993
15:20 Magdalena Niedźwiedzka (UMK) – Film europejski jako czynnik kształtowania poglądów na temat mieszkańców Europy
15:40 Joanna Kustowska (US) – Wizerunek Polski i Polaków przed i po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku Nieobecna
16:00 Dyskusja
16:20 Zakończenie obrad


 

Uwagi:

           Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłaty konferencyjnej noclegów oraz wyżywienia znajdują się na stronie internetowej Zjazdu.

Po zakończeniu sympozjum serdecznie zapraszamy uczestników do wzięcia udziału w Szkoleniu z podstaw prawa autorskiego w działalności naukowej organizowanym przez Koalicję Otwartej Edukacji (KOED), które odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu obrad.

więcej

zapisy