Tzw. Ziemie Odzyskane w granicach państwa polskiego. Specyfika przemian po 1945 roku.

Tzw. Ziemie Odzyskane w granicach państwa polskiego.

Specyfika przemian po 1945 roku

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

               Prof. dr hab. Czesław Osękowski (C.Osekowski@ih.uz.zgora.pl), tel. 697776606

               Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold (strauchold@tlen.pl)

Termin:

               17 IX 2014 r., środa, godz. 9.00-13.00, 15.00-19.00

Miejsce:

Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ul. Ku Słońcu 140

Założenia sympozjum:

              Celem debaty będzie analiza przemian w poszczególnych regionach tzw. Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku (tj. Warmia i Mazury, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk). Dotychczasowe badania historyków, socjologów, politologów i demografów wykazują, że dokonywały się one w procesie, miały wspólne ale także odmienne cechy. Omawiana będzie specyfika przemian na tzw. Ziemiach Odzyskanych w dwóch płaszczyznach: wewnątrz poniemieckich ziem i w aspekcie ogólnopolskim (przemiany społeczne, polityczne, gospodarcze, demograficzne).

Chcemy także poszukiwać odpowiedzi na pytania:

1. Jaki jest dzisiejszy obraz tzw. Ziemiach Odzyskanych?

2. Czy obraz ten jest tylko pokłosiem ich powojennej odmienności i następnie integracji z państwem polskim, czy też w latach transformacji po 1989 roku uwidoczniły się na tzw. Ziemiach Odzyskanych odmienne sytuacje i zdarzenia niż w innych regionach Polski?

3. Czy nadal możemy mówić o specyfice tzw. Ziemiach Odzyskanych? (Zarabia się tu dziś na ogół mniej niż w innych regionach Polski, wyższe jest bezrobocie, odmienne są preferencje polityczne ludności, po 1989 roku zaznaczył się stosunkowo pozytywny stosunek do integracji Polski z Zachodem).

 

Program:

prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)

Specyfika tzw. Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej. Analiza problemu

abstrakt

prof. dr hab. Grzegorz Strauchold
(Uniwersytet Wrocławski)

Polskie rozważania nad możliwością korekty zachodniej granicy w pierwszych latach po II wojnie światowej

abstrakt

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Przemiany narodowościowe na tzw. Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej

abstrakt

dr hab. Robert Skobelski prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Specyfika polityki gospodarczej państwa na tzw. Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970

abstrakt

dr hab. Małgorzata Machałek (Uniwersytet Szczeciński)

Wieś na ziemiach zachodnich i północnych po 1945 roku. Wybrane problemy społeczne i gospodarcze

abstrakt

dr Sebastian Ligarski (Instytut Pamięci Narodowej Szczecin)

Konflikty społeczne a specyfika Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945-1989)

abstrakt

dr Marek Zawadka (Lubin)

Ekonomiczne wykorzystanie Odry po 1945 roku

abstrakt

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński)

Wokół specyfiki polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku

abstrakt

dr hab. Adam Makowski prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

 

dr Agnieszka Zaremba (Książnica Pomorska)

Ewolucja miast Pomorza Zachodniego w pierwszym ćwierćwieczu po II wojnie światowej

abstrakt

Początki rewitalizacji Stoczni Szczecińskiej po 1945 roku

abstrakt

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)

Gdańsk i Kaszuby – Pomorze nad Wisłą a Wielkie Pomorze po 1945 roku

abstrakt

dr hab. Ryszard Tomkiewicz (Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie)

Specyfika przemian demograficznych i społecznych na Warmii i Mazurach po 1945 roku

abstrakt

prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski)

Wokół specyfiki dolnośląskiej po II wojnie światowej

abstrakt

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel (Uniwersytet Wrocławski)

Adaptacja i degradacja krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska po II wojnie światowej

abstrakt

prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski)

Specyfika Ziemi Lubuskiej po 1945 roku

abstrakt

Uwagi: