Warsztat naukowy historyka. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka

Warsztat naukowy historyka. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

Prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. dr hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Zenon Piech, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Współpraca:

Dr Agnieszka Gut

Termin:          

17 IX 2014, środa, godz. 9.00-13.00

17 IX 2014, środa, godz. 15.00-19.00

Miejsce:

            Muzeum Narodowe, Ratusz Staromiejski, ul. Mściwoja II 8

Założenia sympozjum:

            Sympozjum to będzie dążyć do odnowienia klasycznego kwestionariusza badawczego historyka, uruchamianego w momencie kontaktu ze źródłami historycznymi; refleksji źródłoznawczej rodzącej się w trakcie pracy ze źródłami;  ukazania umiejętności wypracowanych przez nauki pomocnicze historii i stale doskonalonych. Poszczególne referaty mają za zadanie pokazać, z jakimi typami źródeł ma do czynienia historyk zajmujący się daną tematyką, jakimi specjalnymi umiejętnościami powinien się wykazać; jakie są luki w literaturze i potrzeby w zakresie edycji źródeł. Ważnym uzupełnieniem będzie ukazanie współczesnych światowych tendencji w zakresie doskonalenia warsztatu historyka, prezentacja typów zachodnich podręczników, wydawnictw źródłowych i repertoriów. Z drugiej strony powinna temu sympozjum towarzyszyć refleksja na temat współczesnej dydaktyki na studiach historii w polskich uniwersytetach, wprowadzającej studenta w tajniki warsztatu naukowego historyka. 

Program:

dr Anna Adamska (Uniwersytet Utrecht)

Badania warsztatowe w zachodnioeuropejskiej historiografii

abstrakt

prof. dr hab. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN)

Warsztat historyka piśmienności pragmatycznej i kultury oralnej w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej

abstrakt

dr hab. Krzysztof Skupieński prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Klasyczna i nowoczesna dyplomatyka – światowe i polskie trendy

abstrakt

dr hab. Wojciech Drelicharz (Uniwersytet Jagielloński)

Badania nad średniowiecznym dziejopisarstwem a program edytorski Monumenta Poloniae Historica

abstrakt

dr hab. Jan Wroniszewski prof. UMK(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Warsztat historyka społeczeństwa średniowiecznego. Metoda genealogiczna w badaniach nad dziejami średniowiecznego osadnictwa

abstrakt

dr hab. Zenon Piech prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

Archeologia prawna czy nauka o znakach władzy? Zakres badań, osiągnięcia, perspektywy

abstrakt

dr Piotr Węcowski (Uniwersytet Warszawski)

Warsztat badacza historii monarchii Jagiellonów

abstrakt

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych – białe plamy w zakresie źródeł i literatury przedmiotu

abstrakt

prof. dr hab. Maria Koczerska (Uniwersytet Warszawski)

Warsztat badacza historii Kościoła w Polsce średniowiecznej i nowożytnej: zakres badań i ich perspektywy oraz potrzeby edytorskie

abstrakt

dr hab. Marek D. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński)

Źródła proweniencji papieskiej w warsztacie historyka Polski średniowiecznej – kompetencje badacza, stan obecny i potrzeby w zakresie edycji; metody edytorskie 

abstrakt

prof. dr hab. Antoni Barciak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Nauki pomocnicze historii w badaniach śląskoznawczych

abstrakt

dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie)

Jak powstaje warsztat nowoczesnego archiwisty, na przykładzie AGAD

abstrakt

dr Agnieszka Gut
(Uniwersytet Szczeciński)

Metodologiczne problemy w badaniach nad dyplomatyką wschodniopomorską do 1309 r.

 

Uwagi: