Wojny i konflikty jako czynniki kształtujące ład międzynarodowy

Wojny i konflikty jako czynniki kształtujące ład międzynarodowy

 

Sympozjum odbywa się pod przewodnictwem:

              Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Akademia Obrony Narodowej)

              Prof. dr hab. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński)

Termin:

    18 IX 2014, godz. 15.00-19.00

    19 IX 2014, godz. 9.00-13.00

Miejsce:

              Wydział Humanistyczny US, ul. Krakowska 71-79, sala 152

Założenia sympozjum:

          Celem spotkania naukowego będzie ocena stanu badań, prezentacja wyników własnych ustaleń i wymiana poglądów na temat europejskich wojen jako czynników sprawczych globalnych, trwałych zmian systemu międzynarodowego. Interdyscyplinarny charakter dyskursu o znaczeniu wojen i konfliktów w dziejach Europy, powinien ukazać przełomy hegemoniczne o kontekstach politycznych, geopolitycznych, militarnych, religijnych i prawno-międzynarodowych. Wszak od średniowiecza wojny jako narzędzie i środek polityki prowadziły do pokojowych ustaleń terytorialnych, cywilizacyjnych, demograficznych, a nawet państwowotwórczych, czego znakomitą egzemplifikacją są losy Polski pierwszych Piastów i XX wieku. Cykle ładu globalnego wyznaczały takie wojny jak trzydziestoletnia i ład westfalski, napoleońskie i pokój wiedeński, obie wojny światowe XX wieku z porządkiem wersalskim i jałtańskim. Swoistym fenomenem była zimna wojna epoki dwubiegunowego świata, zakończona rozpadem bloku wschodniego. Przełom 1989 r. zapoczątkował ograniczoną hegemonię USA i ich sojuszników, kształtując nowy ład i system bezpieczeństwa międzynarodowego. Ocenę jego jakości i trwałości umożliwia analiza doświadczeń historycznych.

Program:

 

prof. dr hab. Krzysztof Komorowski (Akademia Obrony Narodowej)

Prolegomena do studiów nad wojną, konfliktem i pokojem

abstrakt

prof. dr hab. Karol Olejnik (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Wojny i konflikty jako przedmiot badań historycznych

abstrakt

prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

Rola wojen i konfliktów w kształtowaniu ładu europejskiego w średniowieczu

abstrakt

prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Uniwersytet Warszawski)

Wojna trzydziestoletnia i jej skutki międzynarodowe – ład westfalski

abstrakt

dr hab. Dariusz Makiłła prof. WSFiZ (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzana w Warszawie)

Druga wojna północna 1655 – 1660 jako casus wczesnonowożytnej geopolityki

abstrakt

prof. dr hab. Jarosław Czubaty (Uniwersytet Warszawski)

Europa rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich – ład wiedeński

prof. dr hab. Tomasz Schramm (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Pierwsza wojna światowa i jej następstwa w Europie – porządek wersalski

abstrakt

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Uniwersytet Wrocławski)

Wojna 1920 r. wedle Józefa Piłsudskiego i Michaiła Tuchaczewskiego. Znaczenie polskiego zwycięstwa dla Europy

abstrakt

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Geopolityka w cieniu swastyki

abstrakt

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Spory wokół polskich i innych powstań narodowych, jako drogi wybicia się na niepodległość i suwerenność

abstrakt

dr hab. Stanisław Jaczyński, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

II wojna światowa i system jałtański

abstrakt

prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Zmiany dyskursu o inżynierii społecznej pod wpływem I i II wojny światowej jako czynnik stabilizacji/destabilizacji ładu międzynarodowego

abstrakt

prof. dr hab. Wojciech Rojek (Uniwersytet Jagielloński)

Wpływ konfliktów bałkańskich XIX – XXI w na ład europejski

abstrakt

dr hab. Juliusz S. Tym (Akademia Obrony Narodowej)

Konflikty lokalne podczas zimnej wojny jako wyraz konfrontacji zbrojnej mocarstw, bez wypowiedzenia wojny

abstrakt

dr hab. Wanda Jarząbek (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Zimna wojna jako czynnik kontestujący ład międzynarodowy

abstrakt

prof. dr hab. Janusz Zuziak (Akademia Obrony Narodowej)

Wpływ doświadczeń wojennych i sojuszniczych XX w na strategię bezpieczeństwa RP

abstrakt

 Uwagi: